منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید

خداوند شبان من است …

خداوند شبان من است ...

خداوند شبان من است. محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در مرتع های سبز مرا می خواباند. نزد آبهای راحت مرا رهبری می کند. جان مرا بر می گرداند و به خاطر نام خود به راههای عدالت هدایتم می نماید. چون در وادی سایه موت نیز راه روم از بدی نخواهم ترسید زیرا تو با من هستی. عصا و چوب دستی تو مرا تسلی خواهد داد. سفره ای برای من به حضور دشمنانم می گسترانی. سر مرا به روغن تدهین کرده ای و کاسه ام لبریز شده است. نیکویی و رحمت تمام ایام عمرم در پی من خواهد بود و در خانه ی خداوند ساکن خواهم بود.   (مزمور۲۳ داوود نبی)

درباره نویسنده

مطالب مرتبط