منوی بالا را از قسمت نمایش -> فهرست انتخاب کنید

بُعد چهارم – Fourth dimension

آیا جهان ما یک جهان یک بُعدی است؟ یک بُعدی به معنی وجود یک توانایی حرکت و یا قدرت حرکت در یک راستا است، جلو و عقب. همین .

Is our world a one-dimensional world? One-dimensional means the ability to move or the power to move in one direction, back and forth. This .

درباره نویسنده

مطالب مرتبط